Sprawozdanie z działaności Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego w 2017 r.

 

1. Dane Fundacji:

 

 Nazwa:

Fundacja na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego

 Siedziba:

Warszawa

 Adres:

00-172 Warszawa, ul. Dzika nr 19/23

 Adres  elektroniczny:

fundacja@bezpiecznyobrot.org.pl

 Data wpisu w   KRS:

14.02.2003 r.

 Numer KRS:

0000149452

 REGON:

01627827200000

 Zarząd:

Zbigniew Klejment – prezes

Robert Dor – wiceprezes

Robert Giler – członek

Cele statutowe:

  1. wspieranie i prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzi­nach prawa cywilnego, handlowego, finansowego, administra­cyjnego, konstytucyjnego i regulujących problematykę samo­rządową,
  2. upowszechnianie wiedzy prawnej w społeczeństwie,
  3. promowanie i wdrażanie rozwiązań zmierzających do zapewnie­nia bezpieczeństwa obrotu prawnego.

 

2. Opis działalności statutowe:

1) W ramach powołanego w dniu 20 maja 2013 r. Centrum Naukowego Fundacji w 2017 r. prace prowadzone były w następujących komisjach:

  • Komisji ds. wzmocnienia ochrony prawnej osób starszych i niepełnosprawnych,
  • Komisji ds. udziału notariuszy w obrocie prawnym z udziałem zagranicznym,
  • Komisji ds. cyfryzacji czynności notarialnych i ich archiwizacji oraz dematerializacji procedur,
  • Komisji ds. protokołowania czynności związanych z informacjami przesyłanymi drogą elektroniczną i innych zdarzeń,
  • Komisji ds. obrotu nieruchomościami rolnymi i leśnymi (powołana w 2017 r.).

W 2017 roku częstotliwość posiedzeń poszczególnych komisji była różna.

Rada Fundacji zdecydowała o rozwiązaniu 7 komisji Centrum Naukowego Fundacji.

2) Posiedzenia Rady Fundacji. W roku 2017 r. Rada Fundacji odbyła 4 posiedzenia.

3) Projekt zmian przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. W dniu 29 września 2017 r. Rada Fundacji przyjęła przygotowany przez Komisję ds. obrotu nieruchomościami rolnymi i leśnymi projekt zmian przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego po nowelizacji obowiązującej od dnia 30 kwietnia 2016 roku.

3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

4. Zarząd Fundacji nie podjął żadnych uchwał. W 2017 roku Rada Fundacji podjęła 13 uchwał.

5. W 2017 roku Fundacja uzyskała przychód w wysokości 50.001,37 złotych, w tym:

50.000,00 zł – dofinansowanie z Krajowej Rady Notarialnej,

1,37 zł – odsetki bankowe.

Fundacja nie uzyskała jakiegokolwiek przychodu z budżetu Państwa ani z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Fundacja nie prowadziła odpłatnych świadczeń na rzecz jakichkolwiek podmiotów.

 

6. Poniesione koszty w 2017 roku:

a) realizacja celów statutowych

 5.000,00 zł

b) administracja

 0

c) działalność gospodarcza

 0

d) pozostałe koszty

 12.480,30 zł

e) wynagrodzenia z umów zlecenia

 34.200,00 zł

f) usługi obce

 417,90 zł

 

7. Dane dotyczące zatrudnienia w 2017 roku i związanych z tym kosztów.

a) W Fundacji nikt nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

b) W 2017 roku nie wypłacono żadnego wynagrodzenia z tytułu umów o pracę.

c) Żaden Członek Zarządu i Rady Fundacji, a także Centrum Naukowego, nie pobiera jakiegokol-wiek wynagrodzenia za pełnienie funkcji.

d) W 2017 roku zapłacono w sumie 34.200,00 złotych tytułem wynagrodzenia z umów zlecenia; Fundacja nie poniosła żadnych kosztów z tytułu umów o dzieło.

e) Fundacja nie udzieliła żadnej pożyczki.

f) Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. na rachunku bankowym w Banku „Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie (numer rachunku 44 1020 1156 0000 7702 0059 1651) ulokowana była kwota 154.928,03 złotych.

g) Fundacja nie nabyła obligacji, udziału ani akcji w spółce prawa handlowego.

h) Fundacja nie nabyła żadnej nieruchomości ani udziału we współwłasności nieruchomości.

i) Fundacja nie nabyła żadnego środka trwałego.

j) Wartość aktywów i pasywów według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiła 156.872,03 złotych.

 

8. Fundacja nie prowadziła jakiejkolwiek działalności zleconej przez podmioty państwowe bądź samorządowe.

 

9. Deklaracja podatkowa za 2017 rok (CIT-8) zostanie złożona do dnia 31 marca 2018 roku.

 

10. W 2017 roku w Fundacji nie była przeprowadzona kontrola.

 

 

Zarząd  Fundacji