Sprawozdanie z działaności Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego w 2016 r.

1. Dane Fundacji:

Nazwa:                      Fundacja na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego


Siedziba:                    Warszawa


Adres:                        00-172 Warszawa, ul. Dzika nr 19/23


Adres elektroniczny:    fundacja@bezpiecznyobrot.org.pl


Data wpisu w KRS:      14.02.2003 r.


Numer KRS:                0000149452


REGON:                       01627827200000


Zarząd:                       Zbigniew Klejment – prezes
                                    Robert Dor – wiceprezes
                                    Robert Giler – członek


Cele statutowe:    

1)    wspieranie i prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinach prawa cywilnego, handlowego, finansowego, administracyjnego, konstytucyjnego i regulujących problematykę samorządową,
2)    upowszechnianie wiedzy prawnej w społeczeństwie,
3)    promowanie i wdrażanie rozwiązań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego.

 

2.    Opis działalności statutowej:

1.    W ramach powołanego w dniu 20 maja 2013 r. Centrum Naukowego Fundacji w 2016 r. prace prowadzone były w następujących komisjach:


1)    Komisji ds. umowy deweloperskiej,
2)    Komisji ds. spółek prawa handlowego,
3)    Komisji ds. depozytu notarialnego,
4)    Komisji ds. wzmocnienia ochrony prawnej osób starszych i niepełnosprawnych,
5)    Komisji ds. udziału notariuszy w obrocie prawnym z udziałem zagranicznym,
6)    Komisji ds. cyfryzacji czynności notarialnych i ich archiwizacji oraz dematerializacji procedur,
7)    Komisji ds. protokołowania czynności związanych z informacjami przesyłanymi drogą elektroniczną i innych zdarzeń,
8)    Komisji ds. prawa autorskiego w praktyce notarialnej,
9)    Komisji ds. reformy prawa spadkowego.
W 2016 roku częstotliwość posiedzeń poszczególnych komisji była różna.


2.    Posiedzenia Rady Fundacji. W 2016 r. Rada Fundacji odbyła 4 posiedzenia, podczas których podjęła 8 uchwał.

 

3.    Zmiana kadencji Fundacji.
Z dniem 1 kwietnia 2016 roku, a więc z dniem zatwierdzenia przez Radę Fundacji sprawozdania Zarządu Fundacji za 2015 rok, bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2015 rok, wygasła V kadencja Rady Fundacji. W dniu 14 października 2016 roku ukonstytuowała się Rada Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego VI kadencji w następującym składzie:


1)    Wojciech Fortuński – przewodniczący,
2)    Edyta Anna Pietrewicz – wiceprzewodniczący,
3)    Lidia Liwska-Napiórkowska – sekretarz,
4)    Lech Borzemski,
5)    Roman Czernikiewicz,
6)    Joanna Greguła,
7)    Renata Greszta,
8)    Krzysztof Kopeć,
9)    Tomasz Kot,
10)    Małgorzata Muszalska,
11)    Małgorzata Orzel,
12)    Michał Pośpiech,
13)    Agnieszka Sinkiewicz,
14)    Andrzej Jan Szereda,
15)    Hanna Zbrzeżna-Cąkała.

Powołanie nowego Zarządu. Z dniem 31 grudnia 2016 roku wygasła kadencja dotychczasowego Zarządu. W dniu 28 listopada 2016 roku Rada Fundacji powołała Zarząd Fundacji na nową 4-letnią kadencję na lata 2017-2020 w dotychczasowym składzie: Zbigniew Klejment (prezes), Robert Dor (wiceprezes) i Robert Giler.

4.    Zarząd Fundacji nie podjął żadnych uchwał.


5.    Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.


6.    W 2016 roku Fundacja uzyskała przychód w wysokości 1.307,02 złotych, który w całości stanowi odsetki bankowe.
Fundacja nie uzyskała jakiegokolwiek przychodu z budżetu Państwa ani z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Fundacja nie prowadziła odpłatnych świadczeń na rzecz jakichkolwiek podmiotów.

 

7.    Poniesione koszty w 2016 roku wyniosły 61.320,82 zł, na które składają się:


a)    realizacja celów statutowych        10.000,00 zł
b)    administracja                                  0,00 zł
c)    działalność gospodarcza               0,00 zł
d)    pozostałe koszty                            15.048,71 zł
e)    wynagrodzenia z umów zlecenia    34.200,00 zł
f)    usługi obce                                       2.072,11 zł

8.    Dane dotyczące zatrudnienia w 2016 roku i związanych z tym kosztów.


1)    W Fundacji nikt nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę.
2)    W 2016 roku nie wypłacona żadnego wynagrodzenia z tytułu umów o pracę.
3)    Żaden Członek Zarządu i Rady Fundacji, a także Centrum Naukowego, nie pobiera jakiegokol-wiek wynagrodzenia za pełnienie funkcji.
4)    W 2016 roku zapłacono w sumie 34.200,00 złotych tytułem wynagrodzenia z umów zlecenia oraz zapłacono kwotę 10.000,00 złotych tytułem wynagrodzenia z umów o dzieło.
5)    Fundacja nie udzieliła żadnej pożyczki.
6)    Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. na rachunku bankowym w Banku „Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie (numer rachunku 44 1020 1156 0000 7702 0059 1651) ulokowana była kwota 158.034,11 złotych.
7)    Fundacja nie nabyła obligacji, udziału ani akcji w spółce prawa handlowego.
8)    Fundacja nie nabyła żadnej nieruchomości ani udziału we współwłasności nieruchomości.
9)    Fundacja nie nabyła żadnego środka trwałego.
10)    Wartość aktywów i pasywów według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiła 159.978,11 złotych.

 

9.    Fundacja nie prowadziła jakiejkolwiek działalności zleconej przez podmioty państwowe bądź samorządowe.

10.    Fundacja złożyła deklarację podatkową za 2016 rok (CIT-8) w dniu 31 marca 2017 roku.

11.    W 2016 roku w Fundacji nie była przeprowadzona kontrola.


Zarząd  Fundacji