Sprawozdanie z działalności Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego w 2019 r.

1. Dane Fundacji:

Nazwa:

Fundacja na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego

Siedziba:

Warszawa

Adres:

00-172 Warszawa, ul. Dzika nr 19/23

Adres elektroniczny:

fundacja@bezpiecznyobrot.org.pl

Data wpisu w KRS:

14.02.2003 r.

Numer KRS:

0000149452

REGON:

01627827200000

Zarząd:

Zbigniew Klejment – prezes

Robert Dor – wiceprezes

Robert Giler – członek

Cele statutowe:

  1. wspieranie i prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzi­nach prawa cywilnego, handlowego, finansowego, administra­cyjnego, konstytucyjnego i regulujących problematykę samo­rządową,
  2. upowszechnianie wiedzy prawnej w społeczeństwie,
  3. promowanie i wdrażanie rozwiązań zmierzających do zapewnie­nia bezpieczeństwa obrotu prawnego.

 

2. Opis działalności statutowej:

1) W 2019 r. w ramach Centrum Naukowego Fundacji powołanych było 5 Komisji:

a) Komisja ds. wzmocnienia ochrony prawnej osób starszych i niepełnosprawnych,

b) Komisja ds. udziału notariuszy w obrocie prawnym z udziałem zagranicznym,

c) Komisja ds. cyfryzacji czynności notarialnych i ich archiwizacji oraz dematerializacji procedur,

d) Komisja ds. protokołowania czynności związanych z informacjami przesyłanymi drogą elektroniczną i innych zdarzeń,

e) Komisja ds. obrotu nieruchomościami rolnymi i leśnymi.

2) Posiedzenia Rady Fundacji. W 2019 r. Rada Fundacji odbyła 3 posiedzenia.

3) Cyfryzacja notariatu. W dniu 4 lipca 2019 r. Rada Fundacji podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia raportu końcowego dotyczącego strategii cyfryzacji notariatu.

4) Notarialne tytuły egzekucyjne. W dniu 5 grudnia 2019 r. Rada Fundacji podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Projektu badawczego „Badanie aktów notarialnych jako tytułów egzekucyjnych w postępowaniu sądowym o nadanie klauzuli wykonalności”.

 

3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

4. Zarząd Fundacji nie podjął żadnych uchwał. W 2019 roku Rada Fundacji podjęła 5 uchwał.

5. W 2019 roku Fundacja uzyskała przychód w wysokości 50.000,00 złotych, który w całości otrzymała od Krajowej Rady Notarialnej.

Fundacja nie uzyskała jakiegokolwiek przychodu z budżetu Państwa ani z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Fundacja nie prowadziła odpłatnych świadczeń na rzecz jakichkolwiek podmiotów.

6. Poniesione koszty w 2019 roku:

a) realizacja celów statutowych

12.300,00 zł

b) administracja

0

c) działalność gospodarcza

0

d) pozostałe koszty

11.798,64 zł

e) wynagrodzenia z umów o dzieło

34.200,00 zł

f) usługi obce

410,20 zł

 

7. Dane dotyczące zatrudnienia w 2019 roku i związanych z tym kosztów.

a) W Fundacji nikt nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

b) W 2019 roku nie wypłacono żadnego wynagrodzenia z tytułu umów o pracę.

c) Żaden Członek Zarządu i Rady Fundacji, a także Centrum Naukowego, nie pobiera jakiegokol-wiek wynagrodzenia za pełnienie funkcji.

d) W 2019 roku zapłacono w sumie 34.200,00 złotych tytułem wynagrodzenia z umów o dzieło.

e) Fundacja nie udzieliła żadnej pożyczki.

f) Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. na rachunku bankowym w Banku „Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie (numer rachunku 44 1020 1156 0000 7702 0059 1651) ulokowana była kwota 45.419,61 zł.

g) Fundacja nie nabyła obligacji, udziału ani akcji w spółce prawa handlowego.

h) Fundacja nie nabyła żadnej nieruchomości ani udziału we współwłasności nieruchomości.

i) Fundacja nie nabyła żadnego środka trwałego.

j) Wartość aktywów i pasywów według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 47.363,61 zł.

8. Fundacja nie prowadziła jakiejkolwiek działalności zleconej przez podmioty państwowe bądź samorządowe.

9. Fundacja złoży deklarację podatkową za 2019 rok (CIT-8) do dnia 31 marca 2020 roku.

10. W 2019 roku w Fundacji nie była przeprowadzona kontrola.