Sprawozdanie z działalności Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego w 2018 r.

 

1. Dane Fundacji:

Nazwa:

Fundacja na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego

Siedziba:

Warszawa

Adres:

00-172 Warszawa, ul. Dzika nr 19/23

Adres elektroniczny:

fundacja@bezpiecznyobrot.org.pl

Data wpisu w KRS:

14.02.2003 r.

Numer KRS:

0000149452

REGON:

01627827200000

Zarząd:

Zbigniew Klejment – prezes

Robert Dor – wiceprezes

Robert Giler – członek

Cele statutowe:

  1. wspieranie i prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzi­nach prawa cywilnego, handlowego, finansowego, administra­cyjnego, konstytucyjnego i regulujących problematykę samo­rządową,
  2. upowszechnianie wiedzy prawnej w społeczeństwie,
  3. promowanie i wdrażanie rozwiązań zmierzających do zapewnie­nia bezpieczeństwa obrotu prawnego.

 

2. Opis działaności statutowej:

1) W 2018 r. w ramach Centrum Naukowego Fundacji powołanych było 5 Komisji:

a) Komisja ds. wzmocnienia ochrony prawnej osób starszych i niepełnosprawnych,

b) Komisja ds. udziału notariuszy w obrocie prawnym z udziałem zagranicznym,

c) Komisja ds. cyfryzacji czynności notarialnych i ich archiwizacji oraz dematerializacji procedur,

d) Komisja ds. protokołowania czynności związanych z informacjami przesyłanymi drogą elektroniczną i innych zdarzeń,

e) Komisja ds. obrotu nieruchomościami rolnymi i leśnymi.

2) Posiedzenia Rady Fundacji. W 2018 r. Rada Fundacji odbyła 4 posiedzenia.

3) Notarialne tytuły egzekucyjne. W dniu 8 stycznia 2018 r. Rada Fundacji podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia badań w zakresie notarialnych tytułów egzekucyjnych w postępowaniu sądowym o nadanie klauzuli wykonalności. Prace w tym temacie trwają.

4) Cyfryzacja notariatu. Fundacja podjęła działania w kierunku przygotowania systemowego rozwiązania zmierzającego do przygotowania i wdrożenia nowoczesnych narzędzi informatycznych do pracy notariuszy. Prace w tym temacie trwają.

5) Stosunki majątkowe małżeńskie w wybranych państwach europejskich. W 2018 r. Fundacja zdecydowała o przygotowaniu opracowania dotyczącego stosunków majątkowych małżeńskich obowiązujących w wybranych państwach europejskich. Prace w tym temacie trwają.

6) Badania dotyczące czynności notarialnych. W latach 2015-2018 na zlecenie Fundacji przeprowadzone zostały badania na temat czynności notarialnych z perspektywy ekonomicznej analizy prawa i szeroko pojętej cyfryzacji. W dniu 15 czerwca 2019 r. na posiedzeniu Rady Fundacji przedstawione zostało sprawozdanie z wykonanych badań.

 

3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

4. Zarząd Fundacji nie podjął żadnych uchwał. W 2018 r. Rada Fundacji podjęła 4 uchwały.

5. W 2018 r. Fundacja uzyskała przychód wysokości 97.000,00 złotych, w tym:

- Krajowa Rada Notarialna                                                 50.000,00

- RIN Warszawa                                                                   20.000,00

- RIN Wrocław                                                                      20.000,00

- RIN Szczecin                                                                       5.000,00

- RIN Lublin                                                                           2.000,00

Fundacja nie uzyskała jakiegokolwiek przychodu z budżetu Państwa ani z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Fundacja nie prowadziła odpłatnych świadczeń na rzecz jakichkolwiek podmiotów.

 

6. Poniesione koszty w 2018 roku:

a) realizacja celów statutowych          149.095,00 zł

b) administracja                                    0

c) działalność gospodarcza                 0

d) pozostałe koszty                               14.359,48 zł

e) wynagrodzenia z umów zlecenia   34.200,00 zł

f) usługi obce                                         423,10 zł

 

7. Dane dotyczące zatrudnienia w 2018 roku i związanych z tym kosztów:

a) W Fundacji nikt nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

b) W 2018 roku nie wypłacono żadnego wynagrodzenia z tytułu umów o pracę.

c) Żaden Członek Zarządu i Rady Fundacji, a także Centrum Naukowego, nie pobiera jakiegokol-wiek wynagrodzenia za pełnienie funkcji.

d) W 2018 roku zapłacono w sumie 34.200,00 złotych tytułem wynagrodzenia z umów zlecenia; Fundacja poniosła koszty z tytułu umów o dzieło w kwocie 115.000,00 zł.

e) Fundacja nie udzieliła żadnej pożyczki.

f) Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. na rachunku bankowym w Banku „Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie (numer rachunku 44 1020 1156 0000 7702 0059 1651) ulokowana była kwota 53.850,45 zł.

g) Fundacja nie nabyła obligacji, udziału ani akcji w spółce prawa handlowego.

h) Fundacja nie nabyła żadnej nieruchomości ani udziału we współwłasności nieruchomości.

i) Fundacja nie nabyła żadnego środka trwałego.

j) Wartość aktywów i pasywów według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 55.794,45 zł.

 

8. Fundacja nie prowadziła jakiejkolwiek działalności zleconej przez podmioty państwowe bądź samorządowe.

9. Fundacja złożyła deklarację podatkową za 2018 rok (CIT-8) do dnia 31 marca 2019 roku.

10. W 2018 roku w Fundacji nie była przeprowadzona kontrola.