Kontynuacja projektu "Wzmocnienie ochrony prawnej osób starszych i niepełnosprawnych"

Fundacja na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego, w roku 2014, rozpoczęła realizację projektu pt. „Wzmocnienie Ochrony Prawnej Osób Starszych i Niepełnosprawnych”. Pierwszym etapem działań było opracowanie projektu wprowadzenia do polskiego systemu prawnego instytucji przedstawicielstwa opiekuńczego, który został zaprezentowany w czasie zorganizowanej w dniu 23 września 2015 r. w Sejmie RP konferencji pod patronatem Ministra Sprawiedliwości i Rzecznika Praw Obywatelskich.

Instytucja przedstawicielstwa opiekuńczego – w ocenie Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego – ma sprzyjać zabezpieczeniu majątków i praw osób starszych oraz osób, które same nie są już w stanie odpowiadać za swoje postępowanie lub podejmować logicznych decyzji z uwagi na niepełnosprawność psychofizyczną lub intelektualną. Jej wprowadzenie do polskiego systemu prawnego wzmocni ochronę praw jednostki i stworzy osobom starszym oraz niepełnosprawnym szansę na podjęcie suwerennej decyzji będącej jednocześnie wyrazem zaufania do osoby wskazanej jako przedstawiciel opiekuńczy.

Projekt opracowany przez Fundację na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego został bardzo dobrze przyjęty przez przedstawicieli środowisk senioralnych oraz wzbudził zainteresowanie legislatorów i instytucji publicznych. Jednakże, z powodów niezależnych od Fundacji prace nad tym rozwiązaniem legislacyjnym uległy spowolnieniu.

Obecnie, po dokonaniu ponownej analizy potrzeb społecznych oraz stanu prawnego w zakresie ochrony prawnej osób starszych i niepełnosprawnych Rada Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego postanowiła powrócić do przerwanych działań na rzecz wprowadzenia do polskiego prawa instytucji przedstawicielstwa opiekuńczego.