Cel i harmonogram prac Komisji Centrum Naukowego ds. nadawania przez notariuszy klauzuli Apostille

Komisja Centrum Naukowego ds. nadawania przez notariuszy klauzuli Apostille powołana w ramach Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego uzgodniła cel i harmonogram prac tej Komisji. Zostały one przedstawione Radzie Fundacji na jej posiedzeniu w dniu 6 lipca 2013 roku i przez tą Radę zaakceptowane. 

Celem prac Komisji jest opracowanie projektu nowych aktów prawnych lub zmiany obowiązujących aktów prawnych, na podstawie których organami właściwymi do wydawania klauzuli Apostille w zakresie dokumentów sporządzanych przez notariuszy wyznaczeni zostaną notariusze lub organy samorządu notarialnego wraz z ich uzasadnieniem. 

Harmonogram prac Komisji przedstawia się następująco:

 1. Pozyskanie informacji na temat tego, w jakich państwach – stronach Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 roku organami właściwymi do wydawania klauzuli Apostille są notariusze lub organy samorządu notarialnego oraz pozyskanie od tych państw – stron Konwencji informacji i aktów prawnych regulujących wskazane zagadnienie.
  Termin wykonania wskazanych prac: do dnia 30 września 2013 roku. 
   
 2. Pozyskanie informacji dotyczących wydawania klauzuli Apostille przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
  Termin wykonania wskazanych prac: do dnia 30 września 2013 roku.
   
 3. Wykonanie prac prawnoporównawczych w zakresie rozwiązań przyjętych przez państwa – strony Konwencji, w których organami właściwymi do wydawania klauzuli Apostille są notariusze lub organy samorządu notarialnego.
  Termin wykonania wskazanych prac: do dnia 31 grudnia 2013 roku.
   
 4. Opracowanie wytycznych w zakresie procedur utworzenia i prowadzenia rejestru lub kartoteki oraz procedur dokonywania weryfikacji, zgodnie z art. 7 Konwencji. Ustalenie wysokości opłaty za klauzule Apostille. Opracowanie wzoru klauzuli Apostille wydawanej przez notariuszy lub organy samorządu notarialnego.
  Termin wykonania wskazanych prac: do dnia 28 lutego 2014 roku.
   
 5. Opracowanie projektu nowych aktów prawnych lub zmiany obowiązujących aktów prawnych, na podstawie których organami właściwymi do wydawania klauzuli Apostille w zakresie dokumentów sporządzanych przez notariuszy wyznaczeni zostaną notariusze lub organy samorządu notarialnego wraz z ich uzasadnieniem oraz ich przedłożenie Radzie Fundacji.
  Termin wykonania wskazanych prac: do dnia 30 kwietnia 2014 roku.